محبوبه مشاک

نام استاد : محبوبه مشاک
آخرین مدرک تحصیلی : لیسانس
رشته تحصیلی : مهندسی نرم افزار
محل تحصیل: اهواز