ندا خیره

نام استاد : ندا خیره
آخرین مدرک تحصیلی : لیسانس
رشته تحصیلی : -
محل تحصیل: -